zdjęcie główne

Zmiana regulaminu

Aktualizacja nr 2 z dnia 13.08.2020 roku:W treści Regulaminu Konkursu pt. Remont w Prezencie wprowadza się następujące zmiany:1)     W treści Paragrafu 1 „Postanowienia ogólne” ustęp 4w miejsce zapisu:„Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 15.00, a kończy się dnia 31 lipca 2020 roku godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").”wprowadza się zapis:„Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 15.00, a kończy się dnia 7 września 2020 roku o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").”2)     W treści Paragrafu 2  „Warunki uczestnictwa w Konkursie” ustęp 9W miejsce zapisu:„W wyniku castingu Jury konkursowe, zwykłą większością głosów dokona wyboru 10 (dziesięciu) Drużyn, których Zgłoszenia będą – zdaniem Jury – najbardziej interesujące (Finaliści Konkursu). Każda Drużyna będzie bohaterem jednego odcinka Audycji. Finaliści muszą być dyspozycyjni pod względem wzięcia udziału w nagraniu telewizyjnym Audycji zorganizowanym w przedziale czasowym między 20 kwietnia 2020 a  31 lipca 2020 roku oraz w tym wyjazdu wakacyjnego jako jednej z ufundowanych nagród w Konkursie. Podany przedział czasowy oznacza, że nagranie nastąpi nie wcześniej niż 20 kwietnia 2020 r., a zakończenie nagrania nie później niż 31 lipca 2020r. Dokładny termin nagrania oraz w tym wyjazdu wakacyjnego zostanie podany Uczestnikom będącym Finalistami Konkursu. Wybór Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji, należy wyłącznie do decyzji Jury Konkursowego. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.”Wprowadza się zapis:„W wyniku castingu Jury konkursowe, zwykłą większością głosów dokona wyboru 10 (dziesięciu) Drużyn, których Zgłoszenia będą – zdaniem Jury – najbardziej interesujące (Finaliści Konkursu). Każda Drużyna będzie bohaterem jednego odcinka Audycji. Finaliści muszą być dyspozycyjni pod względem wzięcia udziału w nagraniu telewizyjnym Audycji zorganizowanym w przedziale czasowym między 20 kwietnia 2020 a  7 września 2020 roku oraz w tym wyjazdu wakacyjnego jako jednej z ufundowanych nagród w Konkursie. Podany przedział czasowy oznacza, że nagranie nastąpi nie wcześniej niż 20 kwietnia 2020 r., a zakończenie nagrania nie później niż 7 września 2020 r. Dokładny termin nagrania oraz w tym wyjazdu wakacyjnego zostanie podany Uczestnikom będącym Finalistami Konkursu. Wybór Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji, należy wyłącznie do decyzji Jury Konkursowego. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.”Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.Szanowni Uczestnicy,

Przedmiotowa zmiana dotyczy terminu końcowego Konkursu pt. Remont w Prezencie. Mając na względzie obowiązujące ograniczenia wynikające z panującej pandemii Covid 19 oraz w związku z  ograniczoną dostępność niektórych Finalistów Konkursu, Organizator i Fundatorzy dostosowali wspólnie z tymi Finalistami terminy nagrań audycji RemontWPrezencie i terminów realizacji Nagród, czego formalnym potwierdzeniem jest niniejsza zmiana Regulaminu. Tym samym, zmiana ta nie ma wpływu na Zgłoszenia Uczestników otrzymane przed aktualizacją Regulaminu.